روانشناسی رنگ خاکستری

روانشناسی رنگ خاکستری

  روانشناسی رنگ خاکستری ، خاکستری به هرگونه طیف از رنگ‌های میان سیاه و سفید گفته می‌شود. در کل به رنگ سیاه، سفید، و پرده‌های گوناگون خاکستری میان آن دو، رنگ‌های خنثی گفته می‌شود. انواع طیف های رنگ طوسی یا خاکستری نقره خواندن بیشتر