روانشناسی رنگ سبز

روانشناسی رنگ سبز

  روانشناسی رنگ سبز ، یکی از رنگ‌ های اصلی و جزو رنگ های سرد طبقه بندی می شود. سبز پس از رنگ آبی به عنوان دومین رنگ پرطرفدار در جهان شناخته می شود که نشان دهنده ی تجدید حیات خواندن بیشتر