روانشناسی رنگ نارنجی

روانشناسی رنگ نارنجی

  روانشناسی رنگ نارنجی ، یکی از رنگ های ثانویه است که از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به دست می آید و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. نارنجی رنگی است که برای توصیف غروب خورشید خواندن بیشتر