ویدئو ماشین آلات صحافی

ویدئو ماشین آلات صحافی

ویدئو ماشین آلات صحافی – دستگاه ورق تا کن اشتال  4 شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای 8 و 16 صفحه، با سرعت 12000 برگ در ساعت – دستگاه ورق تا کن MBO  6 شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های 32 خواندن بیشتر

ماشین آلات صحافی

ماشین آلات صحافی

ماشین آلات صحافی دستگاه ورق تا کن اشتال 4 شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای 8 و 16 صفحه،با سرعت 12000 برگ در ساعت   دستگاه ورق تا کن MBO  6 شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های 32 صفحه با سرعت خواندن بیشتر